Реквізити для оплати (населення):

ЄДРПО 03346058

р/р UA923803770000026003601600012

в АТ "Укрбудінвестбанк"

 

 • Довідка щодо заборгованості
  +38 (099) 50-62-000
  +38 (098) 50-62-000
  +38 (0342) 50-62-00
 • office@tke.if.ua
 • При аварійній ситуації
  15-82
  56-47-82
 • Графік роботи
  Пн-Чт: 8-17
  Пт: 8-16
  Обід: 12-13

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централiзованого опалення та постачання гарячої води 

 

м. Івано-Франківськ                                                         01 жовтня 2017р.

 

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» в особi директора Рущака Василя Степановича, що дiє на пiдставi статуту (далi по тексту — Виконавець), з однiєї сторони,  опубліковує (розроблений відповідно до Типового договору затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від від 21 липня 2005р. N 630)даний Договір про надання населенню послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води (далі по тексту – Договір), що є публічним договором – офертою – пропозицією на адресу фізичних осіб (далі по тексту — Споживачів).

                                  

1.Предмет договору

1.1 Виконавець зобов’язується своєчасно надавати Споживачевi вiдповiдної якостi послуги з централiзованого опалення, постачання гарячої води, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати наданi послуги за встановленими тарифами у строки i на умовах, що передбаченi Договором.

1.2. Характеристика об’єкта надання послуг: об’єкт із вказанням на опалювальну площу (квартира, житловий будинок садибного типу), у якому проживає Споживач і є його власністю/співвласністю, що знаходяться на території ліцензованої діяльності Виконавця. Детальні характеристики об’єкта вказуються у особовій картці Споживача в абонентській базі Виконавця.

1.3. Характеристика лічильника (лічильників) гарячої води: (заводський номер; показання (намомент встановлення та прийняття в експлуатацію);місце встановлення; дата останньої повірки та періодичність повірки тощо)вказується в актах на прийняття нового/після чергової повірки лічильника.

2.1. Тарифи на послуги централізованого опалення та постачання гарячої води встановлюється Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі по тексту — НКРЕКП).

2.2 Тарифи на послуги Виконавця на момент оприлюднення Договору відповідно доПостанови № 1101 від 09.06.2016р НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015року № 1171», становлять:

1) Послуги центрального теплопостачання для населення:

а)    умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення 1099,68грн/Гкал (з ПДВ);

б)    умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з централізованого опалення — 25755,37грн/Гкал/год(з ПДВ). (1,96 грн/м²)

2)Послуги з централізованого постачання гарячої води для населення :

            за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання – 72,29 грн./куб.м (з ПДВ)

            за відсутності рушникосушильників – 66,63 грн./куб.м (з ПДВ)

2.3 Вартість послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води може змінюватися в установленому законодавством порядку в залежності від зміни складових витрат вказаної послуги.

2.4 Повідомлення про зміну тарифів оприлюднюється в засобах масової інформації (офіційні друковані видання, місцеве телебачення або преса, сайт НКРЕКП та Виконавця ), а також вказується у повідомленнях про вартість послуг, яке направляє Виробник Споживачам.

2.5. Показання квартирних засобів обліку щомісяця знімаються Споживачами та зазначаються в платіжному документі, наданому Виконавцем, або надаються Виконавцю будь-яким іншим способом (за допомогою телефонного зв’язку, електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо).

2.6. У разі, коли Споживач, відповідно до законодавства, має пільги з оплати послуг, він подає Виробнику письмову заяву та документи, що їх підтверджують. Оплата за послуги з урахуванням пільг нараховується з дати подання документів, що підтверджують право на пільгу.

3.Оплата спожитих послуг

 

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).

3.2. Послуги оплачуються готівкою, безготівково через установи банків, а також через систему електронних платежів.

3.3.  Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10 — 13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005р. N 630  (далі — Правила).

За наявностi у квартирi засобiв облiку води i теплової енергiї справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крiм випадкiв, передбачених Правилами і Договором.

3.4. Плата за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим у разі:

— вiдсутностi у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобiв облiку теплової енергії;

— несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);

— відсутності у Виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).

3.5. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання:

р/р № 260 30391015772 у філії Івано-Франківське управління АТ «Державний ощадний банк України», МФО 336503, код ЄДРПОУ 03346058 .

3.6. За несвоєчасне внесення плати iз Споживача стягується пеня у розмiрi, встановленому законодавством.

3.7. У разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, Виконавець проводить перерахунок розмiру плати.

4.Права та обов’язки сторiн

4.1. Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якостi послуг згiдно iз законодавством та умовами цього Договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну суму мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативiв (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчi властивостi;

3) вiдшкодування збиткiв, завданих його майну та/або примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розмiру плати в разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання;

5) усунення Виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi послуг протягом установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України строку;

6) несплату вартостi послуг за гаряче водопостачання за перiод тимчасової вiдсутностi споживача i членiв його сiм’ї (у разi вiдключення Виконавцем гарячої води i опломбування запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу) та вiдновлення надання вiдповiдних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згiдно з письмовою заявою;

7) зменшення розмiру плати за послуги гарячого водопостаання у разi тимчасової вiдсутностi Споживача та/або членiв його сiм’ї на пiдставi письмової заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує його/їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової служби, вiдбування покарання);

8) перевiрку кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг (якiсть i тиск води, температура гарячої води, температура повiтря у примiщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, iншими актами законодавства України та цим Договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiсних i якiсних показникiв надання послуг, вiдшкодовуються Виконавцем у разi обґрунтованостi звернення споживача та Споживачем — у разi необґрунтованостi такого звернення;

9) установлення квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї та взяття їх на абонентський облiк;

10) перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт квартирних засобiв облiку, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферi житлово-комунальних послуг;

12) внесення за погодженням з Виконавцем у Договiр змiн, що впливають на розмiр плати за послуги;

13) звiльнення вiд плати за послуги у разi їх ненадання та отримання компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

14) укладення з Виконавцем договору про замiну або ремонт технiчно несправних санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв, обладнання та квартирних засобiв облiку.

4.2. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

2) повiдомляти Виконавця про осiб, строк тимчасового проживання яких у квартирi (будинку садибного типу) перевищив мiсяць, а також протягом мiсяця про змiни, що вiдбулися у станi пiдсобного господарства i санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання (за умови проведення розрахункiв за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до вiдповiдної iнженерної мережi, арматури, квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї представникiв Виконавця за наявностi в них вiдповiдного посвiдчення для:

— лiквiдацiї аварiй — цiлодобово;

— встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, проведення технiчного та профiлактичного огляду, зняття контрольних показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї — згiдно з вимогами нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цiлiснiсть квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї та не втручатися в їх роботу;

6) у разi несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом розмiрi;

7) повiдомляти у десятиденний строк Виконавця про втрату права на пiльги;

8) своєчасно вживати заходiв до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та замiну санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) забезпечувати відповідно до статті 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року№ 417, (далі Закон) як співвласник багатоквартирного будинку:

— належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;

— технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;

11) своєчасно проводити пiдготовку квартири (будинку садибного типу) i його санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод;

12) у разi встановлення Виконавцем факту несанкцiонованого втручання в роботу засобiв облiку води i теплової енергiї вiдшкодовувати вартiсть робiт з проведення їх експертизи, метрологiчної повiрки та ремонту згiдно iз законодавством;

13) вiдшкодовувати Виконавцю витрати з проведення аналiзу якiсних показникiв послуг у разi необґрунтованостi претензiй.

4.3. Виконавець має право:

1) нараховувати у разi несвоєчасного внесення Споживачем плати за наданi послуги пеню у розмiрi встановленому законодавством;

1) здійснювати нарахування за надані послуги за розрахунковий період;

2) вносити за погодженням iз Споживачем змiни у цей договiр, що впливають на розмiр плати за послуги з оформленням додатка до нього;

3) вимагати вiд Споживача дотримання нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4) вимагати вiд Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або вiдшкодування вартостi вiдповiдних робiт;

5) доступу до примiщення Споживача для лiквiдацiї аварiй, у тому числi несанкцiонованого, вiдповiдно до встановленого законом порядку усунення недолiкiв у роботi санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, його встановлення i замiни, проведення технiчного та профiлактичного огляду i перевiрки показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї вiдповiдно до законодавства;

6) у разi виникнення сумнiвiв щодо правильностi показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї звернутися до акредитованої лабораторiї для проведення експертизи їх технiчного стану та метрологiчної повiрки;

6) здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

1) своєчасно надавати Споживачу послуги в установлених обсягах, належної якостi, безпечнi для його життя, здоров’я та якi не спричиняють шкоди його майну, вiдповiдно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) iнформувати Споживача про здійснення перевірки показань квартирних засобів обліку, адресу та номер телефону диспетчерської, аварiйної або аварiйно-диспетчерської служби (зазначаються в договорi i рахунках на сплату послуг, а також розмiщуються на дошках оголошень в усiх пiд’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої Споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому рахунку (платіжному документі) наступного періоду;

4) надавати Споживачевi в установленому порядку iнформацiю про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну вартiсть мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх Споживчi властивостi, якiснi показники надання послуг, граничнi строки усунення аварiй або iнших порушень порядку надання послуг, можливі способи передачі показань квартирних засобів обліку (шляхом заповнення відповідних граф у платіжних документах, за допомогою телефонного зв’язку чи електронних сервісів, запроваджених Виконавцем, тощо), а також iнформацiю про Правила (зазначається у цьому договорi, а також розмiщується на дошцi оголошень у примiщеннi Виконавця);

5) контролювати установленi мiжповiрковi iнтервали, проводити перiодичну повiрку квартирних засобiв облiку, їх обслуговування та ремонт, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;

6) узгодити iз Споживачем не пiзнiше нiж за три робочих днi до проведення планових робiт всерединi житлового примiщення час доступу до такого примiщення з наданням йому вiдповiдного письмового повiдомлення;

7) повiдомляти Споживача про плановану перерву в наданнi послуг через засоби масової iнформацiї, а також письмово не пiзнiше нiж за 10 днiв до її настання (крiм перерви, що настає внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили) iз зазначенням причини та часу перерви в наданнi послуг;

8) вiдновлювати надання послуг за письмовою заявою Споживача шляхом зняття протягом доби пломб iз запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу);

9) забезпечувати за заявою Споживача взяття у тижневий строк на абонентський облiк квартирних засобiв облiку;

10) iнформувати Споживача протягом доби з дня виявлення недолiкiв у роботi внутрiшньобудинкових iнженерних систем та/або iнженерного обладнання, що розташованi за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разi його особистого звернення — невiдкладно), про причини та очiкувану тривалiсть зупинення надання послуг або обмеження їх кiлькостi, а також про причини порушення якiсних показникiв надання послуг;

11) усувати аварiї та iншi порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачiв у строк, установлений законодавством i цим договором;

12) вести облiк скарг (заяв, вимог, претензiй) Споживачiв щодо кiлькостi та якостi надання послуг, а також облiк їх виконання;

13) зменшувати розмiр плати за послуги гарячого водопостачання у разi тимчасової вiдсутностi Споживача та/або членiв його сiм’ї на пiдставi письмової заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує його/їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової служби, вiдбування покарання);

14) звiльняти вiд плати за послуги у разi їх ненадання та виплачувати компенсацiю за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;

15) проводити перерахунок розмiру плати за надання послуг у разi ненадання їх або надання не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України та визначеному цим договором;

16) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

17) вiдшкодовувати збитки, завданi майну та/або примiщенню Споживача та/або членiв його сiм’ї, шкоду, що заподiяна його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмiрi, якi визначаються вiдповiдно до законодавства;

18) сплачувати Споживачу неустойку (штраф, пеню) у разi ненадання послуг або надання послуг неналежної якостi у порядку та у випадках, передбачених законодавством i цим договором;

19) виконувати iншi обов’язки вiдповiдно до законодавства та цього Договору.

5.Вiдповiдальнiсть сторiн

5.1. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством i цим Договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежiв за послуги — шляхом сплати пенi;

3) втручання у роботу засобiв облiку води i теплової енергiї;

4) порушення зобов’язань, установлених законодавством i цим договором.

5.2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть у разi:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподiяння збиткiв, завданих майну та/або примiщенню Споживача, шкоди, що заподiяна його життю чи здоров’ю, — шляхом вiдшкодування збиткiв;

2) надання послуг не в повному обсязi, зниження їх якостi, зокрема зниження їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв — шляхом зменшення розмiру плати та виплати споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, встановленому законодавством;

3) порушення прав Споживачiв згiдно iз законодавством;

4) порушення зобов’язань, установлених цим Договором або законодавством.

6.Точки розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд виконавця споживачевi

6.1. Точками розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд Виконавця Споживачевi, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з:

централiзованого опалення — вiдгалуження вiд стоякiв у межах квартири;

постачання гарячої води — пiсля першої водозапiрної арматури на вiдгалуженнi вiд стояка у квартирi Споживача;

2) у будинку садибного типу — мiсце пiдключення вiдповiдної iнженерної мережi будинку до мережi Виконавця.

7.Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв’язання спорiв

7.1. У разi неналежного надання або ненадання послуг Виконавцем Споживач повiдомляє про це виконавця в уснiй формi за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовiй формi за адресами, що зазначенi в цьому договорi.

У повiдомленнi зазначається прiзвище, iм’я та по батьковi, точна адреса проживання Споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повiдомлення Споживача незалежно вiд його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником Виконавця у журналi реєстрацiї заявок Споживачів. Представник Виконавця зобов’язаний повiдомити Споживачеві вiдомостi про особу, яка прийняла повiдомлення (прiзвище, iм’я та по батькові), реєстрацiйний номер повiдомлення та час його прийняття.

7.2. Представник Виконавця, якому вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невiдкладно повiдомити про це Споживача та зробити вiдповiдну вiдмiтку в журналi реєстрацiї заявок, що є пiдставою для визнання Виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

7.3. Представник Виконавця, якому не вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з Виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязi або перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг. У разi необхiдностi проведення такої перевiрки у примiщеннi Споживача представник Виконавця повинен з’явитися до Споживача не пiзнiше визначеного у договорi строку.

7.4. У разi незгоди з результатами перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання Споживача і Виконавець визначають час i дату повторної перевiрки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачiв. За результатами проведення повторної перевiрки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який пiдписується Споживачем (його представником), представником Виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представником об’єднання Споживачiв.

7.5. За результатами перевiрки складається акт-претензiя про неналежне надання або ненадання послуг (далi — акт-претензiя), який пiдписується Споживачем та представником Виконавця згiдно з додатком 2 до Правил. Акт-претензiя складається у двох примiрниках по одному для Споживача та Виконавця.

7.6. У разi неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв або необґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї такий акт вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два споживачi.

7.7. Акт-претензiя реєструється уповноваженими особами Виконавця у журналi реєстрацiї актiв-претензiй згiдно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт i повiдомити протягом трьох робочих днiв Споживача про її задоволення або про вiдмову у задоволеннi з обґрунтуванням причин такої вiдмови. У разi ненадання протягом установленого строку Виконавцем вiдповiдi вважається, що вiн визнав викладенi в актi-претензiї факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензiй Споживачiв розв’язуються у судi. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензiї.

8.Форс-мажорнi обставини

8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi згiдно з цим договором у разi настання дiї непереборної сили (дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiдповiдної послуги згiдно з умовами Договору.

9.Строк дiї договору

9.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» з усіма без винятку Споживачами, які підпадають під цю категорію.

9.2. Згода Споживача є прийняттям ним публічної пропозиції ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» про укладення Договору.

9.3. Цей Договiр є безстроковим і може бути розірваний за погодженням сторін, або в іншому порядку встановленому законодавством.

10.Іншi умови

10.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на вебсайті Виконавця, (постійно доступний для ознайомленняwww.tke.if.ua.).Договір надруковано в офіційному друкованому засобі масової інформації Івано-Франківської міської ради–газеті «Західний кур’єр» №40(1613) від 05.10.2017.

10.2. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору Споживач надає свою згоду відповідно до Закону України від 01.06.10 №2297-VI «Про захист персональних даних» на обробку Виконавцем його персональних даних.Метою обробки та використання персональних даних Споживача, внесення їх до відповідної бази персональних даних за цим Договором є забезпечення своєчасного надання послуг централізованого опалення та постачання гарячої води.

10.3. Споживач надає згоду на надання інформації, що не містить персональні дані але стосується кількісних та/або вартісних обсягів споживання послуг третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно чинним законодавством

10.4. Телефони спецiального виклику у разi виникнення аварiй та iнших надзвичайних ситуацiй:

Служба оперативного реагування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради т. 15-80, (0342) 75-15-80

Аварiйнi та ремонтнi служби внутрiшньобудинкових мереж:

1. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» — 15-82 (цілодобово)

2. КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» вул.Незалежності, 161 т. (0342) 75-06-00

3. КП «Дирекція замовників» м. Івано-Франківськ вул. Г. Мазепи, 185 т.

(0342) 75-30-58

4. Інші контактні дані ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»:

Тел. абонентської служби – (0342) 50-62-00

Тел. відділу звернень – (0342) 50-14-84

Тел. юридичного відділу – (0342) 50-05-34

Інтернет сторінка – www.tke.if.ua

Органи, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання холодної та гарячої води i водовiдведення: 

1). Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

адреса м. Київ вул.Велика Житомирська, 9 телефон: (044) 278-83-90

2) Територiальний орган Української Агенції із Стандартизації

адреса: м. Львів вул. Залізнична, 7 телефон (032) 245-05-08

3) Департамент будівництва, житлово-комунального господарства та архітектури

адреса м. Івано-Франківськ Грушевського, 21 телефон (0342) 55-22-10

4) Виконавчий комiтет Івано-Франківської міської ради

адреса м. Івано-Франківськ вул. Грушевського, 21 телефон (0342) 55-21-25

 

12. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Виробник

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненеро»

76007, м.Івано-Франківськ,

вул.Б.Хмельницького, 59а
код ЄДРПОУ 03346058

 

 


(підпис)

М. П.  

Споживач

________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________
адреса __________________________________
________________________________________
телефон _________________________________
________________________________________
(підпис)

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА №1

 про внесення змін до публічного договору
про надання послуг з централiзованого опалення та постачання гарячої води від 01 жовтня 2017 року,
розміщеного (оприлюдненого) на вебсайті ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», (постійно доступний для ознайомлення на сайті  www.tke.if.ua.), та надрукованого в офіційному друкованому засобі масової інформації Івано-Франківської міської ради–газеті «Західний кур’єр» №40(1613) від 05.10.2017.

м. Івано-Франківськ                                                    01 грудня 2020р.

 

У відповідності до ст.ст. 627, 633, 654 Цивільного кодексу України, № 435-IV від 16 січня 2003 року, із змінами та доповненями.

Цією додатковою угодою Сторони договору, погодилися внести зміни до  назви договору, а також до п.п. 1.1.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; .4.3, 2); та розділу 9; публічного договору про надання послуг з централiзованого опалення та постачання гарячої води від 01 жовтня 2017 року, (далі по тексту — Договір), розміщенного (оприлюдненого) на вебсайті ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», (постійно доступний для ознайомлення на сайті www.tke.if.ua.), та надрукованого в офіційному друкованому засобі масової інформації Івано-Франківської міської ради–газеті «Західний кур’єр» №40(1613) від 05.10.2017, зокрема:

І. Назву договору викласти в такій редакції: «Договір про надання послуг з постачання теплової енергії, та послуг з постачання  гарячої води».

ІІ.Пункти договору викласни в такій редакції:

П.1.1. «Виконавець зобов’язується своєчасно надавати Споживачевi вiдповiдної якостi послуги з постачання теплової енергії, та/або послуги з постачання  гарячої води,  а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати наданi послуги за встановленими тарифами у строки i на умовах, що передбаченi Договором».

П.2.1. Тарифи на послуги з постачання теплової енергії, та/або послуги з постачання  гарячої води, встановлюється Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі по тексту — НКРЕКП), та є обов’язковим до застосування для всіх споживачів з моменту набрання чинності (оприлюднення) такого рішення НКРЕКП.

П.2.2. «Тарифи на послуги Виконавця встановлюються відповідно до постанови НКРЕКП.

П.2.3. Вартість послуг постачання теплової енергії, та/або послуг постачання  гарячої води, може змінюватися в установленому законодавством порядку в залежності від зміни складових  витрат вказаної послуги.

П.4.3. ч.2).Вносити зміни.

Також доповнити розділ дев’ятий Договору, пунктом 9.4. умови додаткової угоди №1 про внесення змін до публічного договору про надання послуг з централiзованого опалення та постачання гарячої води від 01 жовтня 2017 року застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до укладення та публікування цієї додаткової угоди №1, але не раніше 01 грудня 2020 року.

Всюди по тексту договору під словосполученням «центральне опалення» у всіх його відмінках, читати та розуміти як «теплова енергія» у таких же відмінках.

Решту умов Договору залишити без змін, та в такій редакції в якій вони були викладені на момент укладення та публікування даного договру.

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненеро»         СПОЖИВАЧ: _______________

76007, м.Івано-Франківськ,                                         _________________________

вул.Б.Хмельницького, 59а                                           _________________________

код ЄДРПОУ 03346058                                                 _________________________

 

Директор

Герасименко Є.В. _____________________