• Довідка щодо заборгованості
  +38 (099) 50-62-000
  +38 (098) 50-62-000
  +38 (0342) 50-62-00
 • office@tke.if.ua
 • При аварійній ситуації
  15-82
  56-47-82
  (067)110-11-73
 • Графік роботи
  Пн-Чт: 8-1715
  Обід: 12-13

Антикорупційна програма

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

на 2022-2023 роки

Цією Антикорупційною програмою ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі ДМП «ІФТКЕ») проголошує, що його працівники та особливо посадові особи (директор, керівники структурних підрозділів) у своїй діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаними з нею діями.

І. Загальні положення

 1. Антикорупційна програма є комплексом заходів, правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ДМП «ІФТКЕ», яка розроблена на підставі вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) та Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 р., № 102/20 і встановлює заходи, стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.2017 р. № 75.
 2. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
 3. Антикорупційну програму затверджено та введено в дію наказом вдиректора підприємства після її обговорення з працівниками, посадовими особами.
 4. Текст Антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб ДМП «ІФТКЕ» , а також для його ділових партнерів.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

 1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками (включаючи посадових осіб усіх рівнів).
 2. Антикорупційна програма також застосовується ДМП «ІФТКЕ» у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень здійснюють:

директор ДМП «ІФТКЕ» (далі – керівник);

уповноважена особа ДМП «ІФТКЕ», відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

посадові особи ДМП «ІФТКЕ»  всіх рівнів та інші працівники (далі – працівники).

 

Перелік антикорупційних заходів у діяльності ДМП «ІФТКЕ»

 1. ДМП «ІФТКЕ» забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для                                                   запобігання,  виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ І ТЕРМІН ЇХ ВИКОНАННЯ

 

№ з/п Назва заходу Виконавці Термін виконання
 

1.

Періодична оцінка корупційних ризиків Комісією з оцінки корупційних

ризиків

Не менше одного разу

на рік

 

2.

Антикорупційні заходи, стандарти і процедури, одними із основних є:

–    ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми;

–           здійснення антикорупційної перевірки ділових партнерів ДМП «ІФТКЕ» та обрання їх за відповідними критеріями;

–      неухильне дотримання вимог Антикоруп- ційної програми;

–       дотримання обмеження щодо підтримки ДМП «ІФТКЕ» політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

–   механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушень, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

–   здійснення Уповноваженим, працівниками ДМП «ІФТКЕ» функцій щодо запобігання корупції;

–  процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування/перевірку і притягнення винних осіб до відповідальності;

–  дотримання норм професійної етики;

–         механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

–  дотримання обмеження щодо подарунків;

–     нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;

–         здійснення інших заходів визначених Законом України «Про запобігання корупції» та цією Антикорупційною програмою.

 

Уповноважений                               з антикорупційної

діяльності,

юридична служба

 

Упродовж дії

Антикоруп

ц ійної програми

 

 

 

3.

 

Надання роз’яснювальної, методичної, консультаційної допомоги з питань

дотримання вимог антикорупційного законодавства та встановлення відповідальності, у випадку її недотримання

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності,

юридична служба

По мірі потреби, але  не менше

1 разу в квартал, упродовж дії Антикорупцій

ної програми

4. Аналіз скарг та звернень працівників і громадян, які вбачають корупційні правопорушення або правопорушення пов’язані      з      корупцією.      У      випадку

встановлення     (підтвердження)     зазначених

Уповноважений                               з антикорупційної

діяльності,

юридична служба

Упродовж дії

Антикорупц ійної програми

 

правопорушень розглядати їх на оперативній нараді з відповідними висновками та рекомендаціями.
5. Забезпечення своєчасного подання директором та керівництвом підприємства е-декларацій за 2022-2023 роки, шляхом заповнення відомостей на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції Уповноважений     з антикорупційної

діяльності, бухгалтерія

 

До 1 квітня

2022-2023

років

6. Здійснення контролю та аналіз добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору з урахуванням спеціальних обмежень (щодо сумісництва і суміщення, роботи близьких…), передбачених

Законом України «Про запобігання корупції»

Уповноважений з антикорупційної діяльності, директор, відділ кадрів Упродовж дії

Антикоруп

ц ійної програми

 

7.

 

Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню

Уповноважений     з антикорупційної

діяльності, директор, відділ кадрів

Упродовж дії

Антикорупц ійної програми

8. Надавати суб’єктам звернення до ДМП «ІФТКЕ» своєчасно, достовірну і в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції». Канцелярія, директор, керівники структурних

Підрозділів підприємства

 

Упродовж дії

Антикоруп

ц ійної програми

9. Організовувати, за наявності підстав, проведення службових розслідувань (перевірок) у порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про

запобігання корупції» та/або Антикорупційної програми

Директор, Уповноважений     з антикорупційної

діяльності

Упродовж дії

Антикорупц ійної програми

 1. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності ДМП «ІФТКЕ»

 ДМП «ІФТКЕ» не менше одного разу на рік повинно здійснювати внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

 1. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
 2. Оцінка корупційних ризиків в ДМП «ІФТКЕ» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – комісія).

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються директором.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів ДМП «ІФТКЕ», інші працівники, визначені директором за поданням Уповноваженого.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися різні фахівці, спеціалісти, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в ДМП «ІФТКЕ»  .

 1. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності ДМП «ІФТКЕ».
 2. Корупційні ризики у діяльності ДМП «ІФТКЕ» поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських,

фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності ДМП «ІФТКЕ».

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими ДМП «ІФТКЕ» перебуває у ділових правовідносинах.

 1. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.
 2. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДМП «ІФТКЕ» комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії. Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії. Текст звіту оприлюднюється на веб-сайті ДМП «ІФТКЕ»  (в розділі антикорупційна діяльність).
 3. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування (перевірки) у порядку передбаченому Антикорупційної програми.
 4. ДМП «ІФТКЕ» не рідше ,ніж один раз на три роки повинно проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.
 5. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків, директор вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності ДМП «ІФТКЕ», у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних заходів, стандартів та/або процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності ДМП «ІФТКЕ»

 1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені ДМП «ІФТКЕ», проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.
 2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до Правил внутрішнього трудового розпорядку ДМП «ІФТКЕ», положень про структурні підрозділи, трудових договорів, а також включаються до договорів, які укладаються ДМП «ІФТКЕ». Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим.
 3. Ділові партнери ДМП «ІФТКЕ» обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності і в окремих випадках з врахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
 4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності ДМП «ІФТКЕ»  розробляє Уповноважений та затверджує директор.
 5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів ДМП «ІФТКЕ» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень) та чи не буде діловий партнер використовуватися, як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності ДМП «ІФТКЕ», що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше, ніж 5 років. У разі негативної рекомендації Уповноваженого, директор для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

 1. ДМП «ІФТКЕ» (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Благодійна діяльність ДМП «ІФТКЕ» за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

 1. Здійснення благодійної діяльності ДМП «ІФТКЕ» не допускається, якщо:
 • її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у статутній діяльності;
 • діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених ДМП «ІФТКЕ»  внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років. Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується директором за поданням Уповноваженого.

 1. Для повідомлення працівниками ДМП «ІФТКЕ» про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

(далі – повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні ДМП «ІФТКЕ» та на офіційному веб-сайті ДМП «ІФТКЕ».

Повідомлення приймаються:

за номером телефону 72-07-82;

на адресу електронної пошти office@tke.if.ua;

особисто Уповноваженим в робочі дні з 8:30 год. до 16 00 год.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому директором за поданням Уповноваженого.

IV.  Норми професійної етики працівників ДМП «ІФТКЕ»

 1. Працівники ДМП «ІФТКЕ» під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки та вимог Етичного кодексу.
 2. Працівники ДМП «ІФТКЕ» толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
 3. Працівники ДМП «ІФТКЕ» діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 4. Працівники ДМП «ІФТКЕ» сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення керівництва, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, з метою недопущення зловживань та неефективного використання коштів і майна ДМП «ІФТКЕ».
 5. Працівники ДМП «ІФТКЕ» не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 6. Працівники  ДМП «ІФТКЕ»,   незважаючи   на    особисті    інтереси,    утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва ДМП «ІФТКЕ», якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
 7. Працівники ДМП «ІФТКЕ» самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник ДМП «ІФТКЕ»  вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або директора ДМП «ІФТКЕ»  та Уповноваженого.

V.  Права, обов’язки працівників ДМП «ІФТКЕ»

(крім Уповноваженого)

 1. Директор та працівники мають право:
 • надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
 • звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень;
 • інші права визначені антикорупційним законодавством.
 1. Директор та працівники зобов’язані:
 • дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
 • виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів ДМП «ІФТКЕ»;
 • невідкладно інформувати Уповноваженого та директора ДМП «ІФТКЕ»  про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками ДМП «ІФТКЕ»  або іншими фізичними або юридичними особами, з якими ДМП «ІФТКЕ»  перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;
 • невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою, як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю ДМП «ІФТКЕ»;
 • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю ДМП «ІФТКЕ» .
 1. Директору та працівникам ДМП «ІФТКЕ» забороняється:
 • використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
 • використовувати будь-яке майно ДМП «ІФТКЕ» чи його кошти в приватних інтересах;
 • вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим чи іншими документами між ними та ДМП «ІФТКЕ»;
 • організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами ДМП «ІФТКЕ», якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;
 • впливати прямо або опосередковано на рішення працівників ДМП «ІФТКЕ», з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим чи іншими документами між ними та ДМП «ІФТКЕ» ;
 • вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників ДМП «ІФТКЕ» до порушення вимог  Закону        чи Антикорупційної програми.
 1. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з ДМП «ІФТКЕ» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.
 2. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, директором (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники і керівники ДМП «ІФТКЕ» можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею, запрошення на культурні заходи), якщо вартість таких подарунків не перевищує одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на день прийняття такого подарунку одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У   разі   виявлення   подарунка   щодо   якого    існує   заборона    у   його   одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, директор ДМП «ІФТКЕ» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

 • відмовитися від пропозиції;
 • за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
 • залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників ДМП «ІФТКЕ»;
 • письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого, безпосереднього керівника (за наявності) та директора ДМП «ІФТКЕ» .

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду чи подарунок та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи директором ДМП «ІФТКЕ».

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок виявляє директор ДМП «ІФТКЕ»  або Уповноважений, акт про виявлення такого майна підписує ця особа (або особа, уповноважена на виконання обов’язків директора ДМП «ІФТКЕ»  у разі його відсутності).

 1. Працівники, керівники, а також особи, які діють від імені ДМП «ІФТКЕ», утримуються від пропозиції подарунків, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою, як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю ДМП «ІФТКЕ».

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом та цією Антикорупційною програмою розміри.

Загальну політику ДМП «ІФТКЕ»  щодо пропозицій подарунків від імені  ДМП «ІФТКЕ» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає директор із врахуванням вимог законодавства.

 1. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники протягом одного робочого дня письмово повідомляють директора ДМП «ІФТКЕ» та/або Уповноваженого.

VI.  Права і обов’язки Уповноваженого

 Уповноважений ДМП «ІФТКЕ» призначається директором відповідно до законодавства про працю та установчих документів ДМП «ІФТКЕ».

 1. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 2. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених Законом.
 3. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначена в Законі, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю ДМП «ІФТКЕ».

У разі виникнення обставин несумісності, Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це директора ДМП «ІФТКЕ»  з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

 1. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках Законом.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи директора ДМП «ІФТКЕ»  за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції.

 1. Про звільнення особи з посади Уповноваженого директор ДМП «ІФТКЕ» письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
 2. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в ДМП «ІФТКЕ».
 3. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою директора) інших працівників ДМП «ІФТКЕ».
 4. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в ДМП «ІФТКЕ» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівників структурних підрозділів, директора, ділових партнерів ДМП «ІФТКЕ», а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

 1. Директор ДМП «ІФТКЕ» зобов’язаний:
 • забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
 • сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;
 • оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;
 • за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та   організацій   незалежно від форми власності, з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.
 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:
 • виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;
 • організовувати підготовку внутрішніх документів ДМП «ІФТКЕ» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
 • розробляти і подавати на затвердження директора внутрішні документи ДМП «ІФТКЕ» з питань, передбачених Антикорупційною програмою;
 • забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, директором ДМП «ІФТКЕ» Закону і Антикорупційної програми;
 • проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
 • забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
 • забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • забезпечувати підготовку та подання пропозицій директору щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
 • брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;
 • брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДМП «ІФТКЕ»;
 • забезпечувати формування і ведення таких реєстрів:
 • притягнутих до відповідальності працівників ДМП «ІФТКЕ», за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • здійснених ДМП «ІФТКЕ» внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності;
 • проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;
 • повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів ДМП «ІФТКЕ»;
 • забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • надавати директору, працівникам ДМП «ІФТКЕ» роз’яснення та консультації, пов’язані із                                 застосуванням Антикорупційної програми;
 • забезпечувати інформування на запити працівників про здійснювані ДМП «ІФТКЕ» заходи із запобігання корупції;
 • брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
 • організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ДМП «ІФТКЕ» з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;
 • брати участь у процедурах добору керівного персоналу ДМП «ІФТКЕ»;
 • забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами ДМП «ІФТКЕ» щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
 • здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, колективним договором.
 1. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:
 • отримувати від працівників, керівництва ДМП «ІФТКЕ» пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення

періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

 • отримувати від підрозділів ДМП «ІФТКЕ» інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності ДМП «ІФТКЕ», у тому числі кадрові документи, документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 3 робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

 • отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;
 • отримувати доступ до службових приміщень, виробничих приміщень ДМП «ІФТКЕ», проведення в них контрольних заходів;
 • отримувати доступ до наявних в ДМП «ІФТКЕ» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;
 • залучати до виконання своїх функцій за згодою директора працівників ДМП «ІФТКЕ»;
 • ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю ДМП «ІФТКЕ»;
 • ініціювати питання про притягнення працівників до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;
 • звертатися до директора з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;
 • здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, колективним договором та посадовою інструкцією.

VII.  Порядок звітування Уповноваженого перед ДМП «ІФТКЕ»

 1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені директором, готує для нього звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт).
 2. Звіт повинен включати інформацію щодо:
 • стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
 • результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
 • виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
 • кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
 • фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;
 • наявних пропозицій і рекомендацій.
 1. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим і директором ДМП «ІФТКЕ».

 

 1. Загальні результати виконання Антикорупційної програми розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті ДМП «ІФТКЕ».

VIII.   Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення

передбачених нею заходів

 1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівництвом ДМП «ІФТКЕ» Антикорупційної програми.
 2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:
 • розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників ДМП «ІФТКЕ» щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
 • проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проєктів.
 1. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому Антикорупційної програми.
 2. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівництва ДМП «ІФТКЕ» про результати реалізації відповідних заходів. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті та інформується директора. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX.  Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

 1. Працівникам ДМП «ІФТКЕ» гарантується конфіденційність їх повідомлень директору або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників ДМП «ІФТКЕ» та повідомлень про факти підбурення працівників ДМП «ІФТКЕ» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
 2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників ДМП «ІФТКЕ» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі.

Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів ДМП «ІФТКЕ».

 1. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
 2. Повідомлення працівників ДМП «ІФТКЕ» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника ДМП «ІФТКЕ» або ділових партнерів ДМП «ІФТКЕ» та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 1. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – працівник, визначений директором.
 2. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X.   Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 1. Директор та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в ДМП «ІФТКЕ».
 2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
 4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача директор ДМП «ІФТКЕ», Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
 5. Заходи для захисту викривача визначаються директором спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.
 6. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
 7. Викривач має право:
 • бути повідомленим про свої права та обов’язки;
 • подавати докази на підтвердження своєї заяви;
 • отримувати від ДМП «ІФТКЕ» повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;
 • давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 • на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
 • на конфіденційність;
 • повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);
 • у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
 • на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
 • на винагороду у визначених законом випадках;
 • на отримання психологічної допомоги;
 • на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
 • отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

 1. Всі інші питання пов’язані із правами та гарантіями захисту викривачів здійснюються відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

XI.  Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників ДМП «ІФТКЕ»

 1. Працівники ДМП «ІФТКЕ» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у директора ДМП «ІФТКЕ» він письмово повідомляє про це Уповноваженого.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це директора.

 1. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

 1. Врегулювання конфлікту                    інтересів          здійснюється           за                   допомогою              одного         з нижченаведених заходів:
 • усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
 • встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
 • обмеження у доступі працівника до певної інформації;
 • перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
 • переведення працівника на іншу посаду;
 • звільнення працівника.

Порядок застосування            заходів          врегулювання         конфлікту                    інтересів      та         його особливості здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 1. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності директора ДМП «ІФТКЕ» приймається виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

 

 1. Працівники ДМП «ІФТКЕ» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій

Уповноваженим

 1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми працівники ДМП «ІФТКЕ» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
 2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
 3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі – не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 5 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

 1. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому Антикорупційною програмою.

 

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в ДМП «ІФТКЕ»

 1. Підвищення кваліфікації працівників ДМП «ІФТКЕ» у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
 2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого директором ДМП «ІФТКЕ» тематичного плану-графіка.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати, як заходи для всіх працівників ДМП «ІФТКЕ», так і окремі заходи для керівництва. Тематика та форма заходів  із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

 • пропозицій директора, керівників структурних підрозділів;
 • результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
 • результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ДМП «ІФТКЕ»;
 • результатів внутрішніх розслідувань;
 • звіту Уповноваженого.

 

XIV.  Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:
 • призначається у встановленій Антикорупційній програмі порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
 • за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування директор накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.
 1. Дисциплінарні стягнення накладаються директором на працівників ДМП «ІФТКЕ» відповідно до норм законодавства про працю.

 

XV.  Порядок проведення внутрішніх розслідувань (перевірок)

 1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником ДМП «ІФТКЕ» або ознак вчинення працівником ДМП «ІФТКЕ» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це директора.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми директором або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми директор повідомляє виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради.

 1. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу директор, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради зобов’язані вжити таких заходів:
 • протягом 3-х робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування (перевірки) з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;
 • за результатами проведення внутрішнього розслідування (перевірки) застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;
 • за результатами внутрішнього розслідування (перевірки) визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
 • у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції).
 1. Внутрішнє розслідування (перевірка) проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування (перевірка) призначається наказом директора і здійснюється комісією відповідно до Антикорупційної програми.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 10 робочих днів. Матеріали проведених внутрішніх розслідувань (перевірок) зберігаються в архіві

Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування (перевірка) на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

 

XVI.   Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 1. Директор ДМП «ІФТКЕ» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
 2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
 • звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності ДМП «ІФТКЕ»;
 • здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
 • аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;
 • проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, директором, а також з діловими партнерами ДМП «ІФТКЕ» щодо удосконалення Антикорупційної програми.
 1. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також директор ДМП «ІФТКЕ».
 2. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Уповноважений надає директору узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
 3. У результаті схвалення пропозицій директор своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною або викладають зміни у вигляді нової редакції.

Уповноважений з антикорупційної

діяльності ДМП «ІФТКЕ»                       Любомир  БОГОСЛАВЕЦЬ